میشولک

راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده

۸ دی ۱۳۹۶


محصولات آنلاین : کتاب آموزش متره و برآورد بصورت کاربردی

در ادامه کتابی را تقدیم حضور شما میکنیم که به آموزش متره و برآورد بصورت کاملا حرفه ای و با بیان جزییات و بصورت تصویری میپردازد .نمونه ای که در ادامه دانلود خواهید کرد ۶۰ صفحه منتخب کتاب آموزش متره و برآورد  ( مترور۲) میباشد.نسخه کامل  این کتاب در ۲۳ بخش و ۳۵۴ صفحه تهیه شده است و مدعی است شما را به یک مترور حرفه ای تبدیل میکند

این کتاب دارای ضمانت ۱۰۰ روزه مولف کتاب برای برگشت وجه در صورت نارضایتی شما است

با روزانه ۴ ساعت کار آسان و لذت بخش متره درآمد خود را به بیش از ۳ میلیون در ماه برسانید

آموزش متره و برآوردهمانطور که شما میدانید مهندسی که به متره  و برآورد مسلط باشد امتیاز ویژه ای دارد و درآمد بسیار خوبی هم خواهد داشت و در هر کارگاه ساختمانی جایگاه ویژه ای پیدا خواهد کرد پس اگر فکر میکنید وقت آن رسیده است که این مهارت را بصورت حرفه ای یاد بگیرید پس برای دانلود نمونه کتاب آموزش متره و برآورد در ادامه مطلب درنگ نکنید……

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود نمونه اینجا کلیک کنید

راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده فایلی است که در ادامه از آی سیویل دانلود خواهید کرد. این راهنمای ۴۴ صفحه ای توسط ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان تهیه شده است و برای ناظران معماری بسیار مفید خواهد بود و پیشنهاد میکنیم حتما آن را دانلود کرده و از مطالب آن نهایت استفاده را ببرید…

راهنمای مهندسین ناظر

ﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺶ رو، ﺑﺎ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ۱۳۷۴ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ آن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ   و ارﺟـﺎع ﻛـﺎر ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ    ﺑـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، در ﻛﺸﻮر و ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻧﺴﺒﺘﺄ اﻣﺮی ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ ﻟﺬا ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺳﻌﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ     ﺑﺘﻮاﻧـﺪ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ دادن و ﻳﺎدآوری ﻣﺠﺪد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد دﻟﮕﺮﻣﻲ ﺑﺮای آﻧـﺎن ﺑﺴﺘﺮﺳـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد، ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره و ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل وارد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﻻزم ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻈﺎرت، ﻣﻲ ﺗﻮان راﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋـﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، از ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮو اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 
http://mishoolak.ir/wp-content/uploads/2017/07/fileonline-thb.gif

راهنمای دانلود از سایت

اگر نمی دانید چطور باید دانلود کنید


گروه تلگرام مهندسی عمراننوشته راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده اولین بار در پی سی تی پدیدار شد.