میشولک

سردار آزمون چارچوب شناس ترین گلخانوم تاریخ فوتبال ایران انجام گرفت

۲۴ خرداد ۱۳۹۶


 #

به گرازش رادنیوز، با این گلی که سرداربه ثمررساند به عدد ۱۹ گل در ۲۶ گیم ملی رسید و در کنار غلامحسین مظلومی پنجمین گلخانوم ایران در گیم های ملی انجام گرفت.

همچنین مهاجم شماره ۲۰ کشورمان با این گلی که به ثمر رساند با میانگین ۷۳ صدم درصد در هرگیم ملی بهترین و چارچوب شناس ترین مهاجم تاریخ تیم ملی ایران تاکنون لقب گرفته هست.