میشولک

معنی ضرب المثل آنچه تو از رو می خوانی من از برم

۲۳ شهریور ۱۳۹۶


0007613481

فروشنده ی دوره گردی بود که به روستاها می رفت و جنس خرید و فروش می کرد. روزی به خانه ی یک مرد روستایی رفت، مرد برای او چایی آورد. دوره گرد چشمش به گربه ای افتاد که از یک کاسه ی سفالین گران قیمت آب می خورد.

او که فهمیده بود ظرف عتیقه است به مرد روستایی گفت:چه گربه ی نازی آن را به من می فروشی؟ روستایی گفت قابل ندارد، صد تومان می شود دوره گرد گفت اشکالی ندارد و صد تومان داد و دوباره گفت: اگر ممکن است ظرف آب این گربه را هم بدهید که به آن عادت کرده ظرف را برداشت و مشغول خواندن نوشته های داخل آن شد.

مرد روستایی گفت: این کاسه را نمی فروشم تو هم برای خواندن نوشته زحمت نکش من از برم.

روی کاسه نوشته: کاسه ای که باعث می شود هر روز یک گربه ی بی ارزش را صد تومان بفروشی از دست نده… از آن زمان به بعد به کسانی که حیله گری می کنند می گویند: آنچه تو از رو می خوانی من از برم.


Post Views:
۱۶۸