میشولک

گلف هستریم ۲۸۰ در اپروچ مهرآباد

۲۴ خرداد ۱۳۹۶


سلام

این هواپیمای تشریفاتی مربوط به ناوگان ایرانی هست؟

نوشته گلف هستریم ۲۸۰ در اپروچ مهرآباد نخستین بار در پی سی تی پدیدار انجام گرفت.